Close icon

Huisvrienden

Vrienden van Muzee

Muzee Scheveningen heeft een bloeiende en actieve vriendenvereniging: de Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen (VVMS). Deze vereniging bestaat sinds 1974; begonnen onder de naam “Vereniging Vrienden van het Schevenings Museum”.

De Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen heeft als doel Muzee Scheveningen te steunen in de ruimste zin des woords. Daarom wordt er ook van alles door de Vrienden (zoals ze kortweg genoemd worden) ondernomen en georganiseerd, zoals o.a.:

  • Hand- en spandiensten verlenen aan allerlei evenementen
  • Het organiseren van het jaarlijkse Kerstland en de jaarlijkse Scheveningse Dag
  • Het geven van Scheveningse klederdrachtpresentaties

Behalve het promoten van Muzee Scheveningen, staat het promoten van Scheveningen ook hoog op de agenda, evenals het koesteren en uitdragen van de Scheveningse cultuur. Ook onderhouden de Vrienden contact met de diverse klederdrachtgroepen in het land.

Naast het officiële gedeelte, onderhouden de Vrienden ook een zeer sociaal verenigingsleven. Wekelijks hebben zij hun clubavond. Op die avonden bereiden zij zich bijvoorbeeld creatief voor op de Scheveningse Dag en Kerstland. Ook worden dan de stijlkamers in Muzee schoongemaakt en wordt de Vriendenzolder onderhouden. De vereniging houdt ook jaarlijkse uitjes om de onderlinge band te verstevigen. Kortom, de Vrienden vormen een unieke vriendenvereniging!

De VVMS heeft ook een website: www.vvmuzeescheveningen.nl

Stichting Donateurs

Wilt u ook dat Muzee Scheveningen blijft bestaan? Word dan (bedrijfs-)donateur of geef een eenmalige donatie. Doneer hier

Stichting Donateurs Muzee Scheveningen is 16 december 1994 opgericht en op 30 september 2009 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd.

ANBI-beschikking: per 1 januari 2010 merkt de Belastingdienst Stichting Donateurs Muzee Scheveningen aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Contactgegevens:
Adres: Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag
Tel.nr. 070-3500830
E-mail: [email protected] of via het contactformulier

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41158870.
RSIN fiscaalnummer : 8034.56.074
Bankrekeningnummer: 1030618, IBAN NL50 INGB 0001 0306 18.

Periodieke schenking
Wilt u een periodieke gift doen aan Muzee? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en stichting Donateurs Muzee Scheveningen. Meer informatie en te gebruiken formulieren. 

Schenken en nalaten
Door te schenken, of Muzee in uw testament op te nemen, draagt u bij aan het behoud van ons Schevenings erfgoed en leeft uw nalatenschap voort in Muzee. Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenken en nalaten verwijzen we u graag door naar Maarten de Graaf, hij is bereikbaar via [email protected] of  06-44066273.  

Doelstelling en actueel beleidsplan:
Stichting Donateurs Muzee Scheveningen heeft ten doel het verlenen van daadwerkelijke en morele steun aan de Stichting Muzee Scheveningen, meer in het bijzonder financiële steun voor presentatie, public relations en aankopen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verkrijgen en beheren van gelden en zaken ten behoeve van de door Muzee Scheveningen te verrichten activiteiten;
b. het waar mogelijk verlenen van feitelijke hulp en bijstand bij de door Muzee Scheveningen te verrichten activiteiten;
c. het (doen) uitgeven of financieren van een periodiek, genaamd Muzee Journaal, ter bevordering van de bekendheid van Muzee Scheveningen en ter versterking van de band tussen de donateurs en Muzee Scheveningen alsmede tussen de donateurs onderling;
d. het (doen) uitgeven of financieren van publicaties, al dan niet in de zogenaamde Historische Reeks Muzee Scheveningen.

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders:
Mevrouw N. Vrolijk (Nicole), voorzitter
Mevrouw W. de Vlieger-Moll (Willemien), secretaris
De heer M. de Graaf (Maarten), penningmeester

Het bestuur voert zijn werkzaamheden onbezoldigd uit en ontvangt derhalve geen vergoedingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten Stichting Donateurs:

Financiële Rapportage
Financiële Rapportage 2022
Financiële Rapportage 2021
Financiële Rapportage 2020
Financiële Rapportage 2019
Financiële Rapportage 2018
Financiële Rapportage 2017
Financiële Rapportage 2016
Financiële rapportage 2015
Financiële rapportage 2014
Financiële rapportage 2013

Jaarverslagen
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2022
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2021
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2020
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2019
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2018
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2017
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2016
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2015
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2014
Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2013

Bekijk de pagina met onze bedrijfsdonateurs.

HGVS

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families.

De vereniging werd in 1982 opgericht als club voor genealogen die onderzoek deden naar Scheveningse personen en families. In de loop der tijd groeide deze club (het “Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen”) uit tot een vereniging van ongeveer 180 leden, van wie genealogie allang niet meer de enige bezigheid was. Veel leden waren ook actief in het onderzoek naar de geschiedenis van Scheveningen in het algemeen. Daarom werd begin 2000 besloten tot een statutenwijziging, om ook deze andere activiteiten goed tot hun recht te laten komen. Hiermee hoopt de vereniging een plaats te zijn waar iedereen die de geschiedenis van Scheveningen een warm hart toedraagt terecht kan.

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, de beheerder van Muzee Scheveningen. Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn dan ook gehuisvest in Muzee Scheveningen.

Het centrum is te bezoeken iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.