Close icon

Bezoekersvoorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden Muzee Scheveningen te Scheveningen

Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan Muzee Scheveningen

 • Afdeling 1 (algemeen deel) is van toepassing op iedere bezoeker die individueel of in groepsverband Muzee bezoekt.
 • Afdeling 2 (educatieve activiteiten) is van toepassing op bezoekers die een Educatieve Activiteit van Muzee boeken, zoals een cursus, rondleiding of lezing.
 • Afdeling 3 (groepsbezoek algemeen) is van toepassing op bezoekers die (al dan niet met hun bedrijf of instelling) in groepsverband Muzee bezoeken.
 • Afdeling 4 (groepsbezoek door scholen) is van toepassing op onderwijsinstellingen die met een groep leerlingen Muzee bezoeken.
 • Afdeling 5 (bezoek Bibliotheek en Studiezaal) is van toepassing op iedere bezoeker die individueel of in groepsverband de Bibliotheek en/of de Studiezaal van Muzee bezoekt

Afdeling 1- Algemeen
Artikel 1 Definities
1.1  Activiteitenticket: een uitgeprint ticket dat recht geeft op deelname aan een Activiteit van Muzee.
1.2  Bezoeker: een ieder die, met of zonder geldig Toegangsbewijs, Muzee betreedt.
1.3  Entreeticket: een uitgeprint of digitaal ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot Muzee 
1.4  Activiteit: een door Muzee aangekondigde activiteit (zoals een rondleiding, cursus, workshop,  concert, voorstelling of lezing) die door Muzee wordt aangeboden aan het algemene publiek.  Een activiteit vindt plaats op een specifieke datum (of meerdere data), tijd en locatie en heeft  een in de evenementenkalender omschreven inhoud. Per activiteit kunnen specifieke deelnamevoorwaarden (zoals minimum leeftijd) van toepassing zijn. Deze staan vermeld op  de website van Muzee of in de desbetreffende aankondiging.
1.5  Groep: een groep van 10 of meer bezoekers die als groep Muzee bezoeken (groepsbezoek)
1.6  Muzee: Stichting Muzee Scheveningen, de rechtspersoon die Muzee beheert en exploiteert  en krachtens haar doelstellingen conform de statuten. Alle overeenkomsten worden  aangegaan tussen de bezoeker en de Stichting Muzee Scheveningen, gevestigd aan de Neptunusstraat 90-92, 2586GT Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27291868, BTW identificatienummer: NL817103521B01
1.7  Muzee: het publiekstoegankelijke pand aan de Neptunusstraat 90-92 dat door Stichting Muzee Scheveningen wordt beheerd en geëxploiteerd. 
1.8  Organisator: een bedrijf of instelling die, als onderdeel van haar dienstverlening aan derden,  bedrijfsmatig groepsbezoeken aan Muzee organiseert, als bedoeld in artikel 3.
1.9  Toegangsbewijs: een Entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een  daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher of jaarpas), dat  toegang verschaft tot een of meer ruimten in Muzee.
1.10  Verboden Voorwerpen: voorwerpen als bedoeld in artikel 3.6.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van Muzee. 
2.2  Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle natuurlijke personen die door Muzee in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld, ook als die  personen in dienst zijn van een opdrachtnemer of leverancier die in Muzee diensten of goederen levert, dan wel een andere rechtspersoon. Die rechtspersoon staat in voor de  nakoming van deze voorwaarden door iedere door de rechtspersoon ingeschakelde  werknemer of opdrachtnemer.
2.3  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk  zijn overeengekomen.

Artikel 3 Toegang tot Muzee
3.1  De bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd de ruimten van Muzee te betreden. De winkel en het café is te bezoeken zonder entreebewijs. 
3.2  De bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Muzee ontzegd indien Muzee vaststelt dat:
a) het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Muzee of een daartoe door Muzee bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon;
b) de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
c) de Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren; of
3.3  Entreetickets kunnen hetzij in Muzee, hetzij vooraf online gekocht worden. Een vooraf  gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkel verloop van het op het entreeticket  vermelde tijdstip of tijdvak.
3.4  Muzee is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in  het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een  calamiteit, aan een door Muzee noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van  Muzee
3.5  Muzee behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan  een toegangscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te  verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van Muzee.
Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot Muzee worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het Entreeticket.
3.6  De volgende voorwerpen (hierna verboden voorwerpen) mogen niet in Muzee worden  meegenomen:
a) geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt:
b) puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c) stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d) ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e) chemische en toxische stoffen;
f) flessen of flesjes met vloeistof.
3.7 Wanneer Muzee Verboden Voorwerpen bij de toegangscontrole aantreft, neemt Muzee die voorwerpen in beslag. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare voorwerpen niet  wenst af te geven, wordt hem of haar de toegang tot Muzee ontzegt en heeft die Bezoeker  geen recht op restitutie van het Entreeticket.
3.8  Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod  vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Een Bezoeker die deze voorwerpen bij  zich heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
3.9  Om redenen van beveiliging dient de Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie  het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn of haar gezicht weigert te  tonen, wordt de toegang tot Muzee ontzegt.
3.10  Muzee is toegankelijk voor minder validen. Het gebruik van voertuigen, alsmede het gebruik  van skates en skateboards is evenwel niet toegestaan.

Artikel 4 Verblijf in Muzee
4.1  Het verblijf van de bezoeker in Muzee is voor eigen risico.
4.2  De bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden  gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van Muzee. Indien naar het oordeel de  medewerkers van Muzee de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze  bezoekersvoorwaarden of in strijd handelt met gegeven aanwijzingen of instructies, kan men  hem of haar de verdere toegang tot Muzee worden ontzegd. In dat geval is Muzee niet  gehouden tot vergoeding van enige schade of tot restitutie van het Entreeticket. Wanneer de  Bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de  medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan Muzee hem of haar de  toegang tot Muzee voor bepaalde tijd ontzeggen. Een dergelijk besluit tot ontzegging van de  toegang wordt de bezoeker onverwijld bekend gemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.3  Kinderen jongeren 12 jaar mogen Muzee uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
4.4  Bezoekers mogen handtassen en koffertjes van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4  meenemen in Muzee. Alle overige voorwerpen moeten worden afgegeven bij de garderobe  of opgeborgen in de daartoe bestemde lockers. Muzee behoudt zich het recht voor om bewaarneming van bepaalde voorwerpen te weigeren. Alle wagens (kinderwagens, buggy’s  en rolstoelen) kunnen aan visitatie worden onderworpen.
4.5  Muzee maakt onderscheid tussen Scootmobielen en elektrische rolstoelen. Scootmobielen  zijn niet toegestaan in Muzee. Er zijn leenrolstoelen beschikbaar voor bezoekers die slecht  ter been zijn. Bezoekers die afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel worden wel  toegelaten tot Muzee.
4.6  De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan Muzee en  de daar aanwezige collectie.
4.7  Er is cameratoezicht in Muzee. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Indien Muzee daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.
4.8  Naast redenen genoemd in artikel 3 is Muzee gerechtigd de Bezoeker de toegang tot Muzee  voor bepaalde tijd te ontzeggen:
– in het geval die Bezoeker tijdens een of meer vorige bezoeken aan Muzee een of meer  voorwerpen door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd;
– in het geval Muzee om andere redenen gegronde vrees heeft dat die Bezoeker zich schuldig  zal maken aan beschadiging van een of meer voorwerpen. Muzee kan de betreffende  Bezoeker in ieder geval steeds onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.5.  Muzee maakt een besluit tot ontzegging van de toegang onverwijld aan de Bezoeker bekend,  zo mogelijk schriftelijk.
4.9  In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een    kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of andere daden van geweld, is Muzee gerechtigd  de deuren te sluiten en de aanwezige bezoekers vervolgens een voor een naar buiten te  leiden. De bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn of haar medewerking te verlenen aan  visitatie van tassen en andere voorwerpen door of namens Muzee. Muzee kan de Bezoeker  die zijn medewerking aan visitatie weigert verzoeken om overlegging van een  identiteitsbewijs alvorens hij of zij Muzee verlaat.

Artikel 5 Huisregels
(huisregels m.b.t. gebruikers en huurders zijn in een separaat document vastgelegd)
5.1  De Bezoeker zal in Muzee:
a) geen tentoongestelde objecten aanraken.Ouders, docenten en andere begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
b) geen goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen.
c) andere Bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door  het veroorzaken van geluidsoverlast;
d) geen (huis-)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden;
e) niet roken;
f) geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het café, op het terras of in daartoe aangewezen ruimtes; etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in alle  publiek toegankelijke ruimten 
g) Geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks). Tenzij de bezoeker daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Muzee heeft gekregen;
h) niet tekenen of schilderen, zonder voorafgaande toestemming van Muzee wat betreft de  te gebruiken materialen. De Bezoeker kan die toestemming aanvragen bij de informatiebalie.
5.2  Ouders/verzorgers, leraren en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en  aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen, individuen of Groepen.
5.3  Voor het primair onderwijs dienen per Groep van 15 leerlingen twee begeleiders aanwezig te  zijn. Bij het voortgezet onderwijs dienen per groep van 15 leerlingen minimaal een begeleider  en maximaal twee begeleiders aanwezig te zijn. Muzee behoudt zich het recht voor om de  toegang te weigeren aan Groepen die niet voldoen aan deze normen. Voor de overige regels  die betrekking hebben op schoolbezoek wordt verwezen naar afdeling 4 van deze Algemene  bezoekersvoorwaarden.
5.4  Bij rondleidingen in het Museum geldt een maximum Groepsgrootte van 15 personen per  rondleiding.
5.5  Onverlet het bepaalde in artikel 5.1g (beperkt gebruik van foto- en filmapparatuur) mogen in  Muzee gemaakte foto’s, video’s en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden  worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van Muzee, in welk  geval de toepasselijke tarievenlijst van toepassing is.
5.6  Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene bezoekersvoorwaarden is het in  Muzee niet toegestaan om huisdieren (anders dan hulphonden) of fietsen mee te nemen.  Het is evenmin toegestaan op het terras te roken, meegebrachte alcoholische dranken te  nuttigen, te barbecueën en open vuur te maken.

Artikel 6 Koop (op afstand) van entreetickets, Activiteitentickets en Multimediatours
6.1  Muzee accepteert geen contante betalingen. In Muzee kan uitsluitend worden betaald met  digitale betaalmiddelen.
6.2  Muzee verstrekt geen papieren betaalbewijzen alleen digitale betaalbewijzen.
6.3  Entreetickets, Activiteitentickets (waaronder begrepen rondleidingen) en Multimediatours  kunnen vooraf worden aangeschaft via muzee.nl. Een aanbod van de besteller wordt geacht te zijn gedaan indien de besteller het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan Muzee  heeft gestuurd door middel van het aanklikken van “order bevestigen” in de  bestelprocedure. De overeenkomst tussen de besteller en Muzee komt tot stand op het  moment dat Muzee per e-mail een boekingsbevestiging aan de besteller heeft verzonden. 
6.4  Betalingen van online aankopen dienen te geschieden door middel van een van de betalingsmodules zoals die worden aangeboden door de payment provider van Muzee. Op de betaling zijn de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende  bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.
6.5  Artikel 11.2 (privacy; opt in-regeling) is van toepassing op alle online aankopen.
6.6  Artikel 6:230 Op sub e van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op alle soorten tickets  die via de website gekocht zijn. Op grond van dat wetsartikel is het herroepingsrecht uit de  Wet Koop op Afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding.
6.7  Online aangeschafte tickets kunnen worden uitgeprint zodat het ticket gescand kan worden.  Het aangeschafte ticket kan ook worden gescand wanneer dit wordt getoond op het scherm  van een smartphone of een notebook. 
6.8  Muzee is niet verplicht tot restitutie van een niet gebruikt Entreeticket, Activiteitenticket of Multimediatour.
6.9  De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van  betaalde gelden of tot schadevergoeding door Muzee aan de Bezoeker:
a) het niet zichtbaar zijn van een of meer voorwerpen uit de vaste collectie van Muzee;
b) gedeeltelijke sluiting van het Museum, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen.
c) aanpassingen van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door Muzee noodzakelijk  geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van Muzee.
d) overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) of diefstal;
e) schade veroorzaakt door andere bezoekers;
f) overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimten;
g) overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Muzee
h) ontzeggen van de toegang tot Muzee, indien daar gegronde redenen voor zijn;
i) verlies van het toegangsbewijs of entreeticket.

Artikel 7 beperking van de aansprakelijkheid van Muzee
7.1  Muzee is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt indien en voor zover die  schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Muzee. De aanspraak is in  ieder der geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a) het door de verzekeraar van Muzee aan Muzee ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag of;
b) de ter zake van de schade door een derde aan Muzee uitgekeerde vergoeding ter zake  van dat individuele schadegeval.
c) In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Muzee  in geen geval meer bedragen dan de in artikel 7.1 beschreven schadevergoedingen.
7.3  De aansprakelijkheid van Muzee voor indirecte schade, daaronder begrepen, vervolgschade,  gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te alle tijden uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht
8.1  Indien er zich omstandigheden voordoen die niet aan Muzee zijn toe te rekenen is er sprake  van overmacht. Als overmacht voor Muzee wordt beschouwd iedere voorzienbare of  onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Muzee zodanig  bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel  bezwaarlijk wordt.
8.2  Onder dergelijke omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen  en/of diensten en/of instellingen waarvan Muzee gebruik wenst te maken bij het uitvoeren  van de overeenkomst met de Bezoeker, alsmede alles wat voor voornoemde personen,  diensten of instellingen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde  geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van die partij.

Artikel 9 Gevonden Voorwerpen
9.1 Door de bezoeker in Muzee gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een  medewerker, dan wel bij de balies.
9.2  Muzee zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen.
9.3  In het geval dat de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze  de keuze zelf het voorwerp af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten  zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel  aan de zijde van Muzee over de status van de vermeende eigenaar is Muzee gerechtigd een  eigendomsbewijs te verlangen.
9.4  Muzee behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn  afgehaald, te vernietigen.

Artikel 10 Klachtenregeling
10.1  In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd digitaal formulier in te vullen dat te vinden is op muzee.nl

Artikel 11 Privacy
11.1  Voor Muzee en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de  gegevens van bezoekers van de website van Muzee, daaronder begrepen het gedeelte met  de online verkoop van Entreetickets, Activiteitentickets van groot belang. De website van  Muzee is erop gericht om de privacy van websitebezoekers zoveel mogelijk te beschermen.
11.2  Door het aanvinken van het hokje “ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de  activiteiten van Muzee” stemt de websitebezoeker ermee in dat Muzee (en/of een gelieerde onderneming) de websitebezoeker van tijd tot tijd informeert over activiteiten en  aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog  aan te geven dat de websitebezoeker geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. 

Artikel 12 Overige voorwaarden en toepasselijk recht
12.1De toepasselijkheid van deze Algemene bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele  toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Muzee, zoals  van tijd tot tijd gepubliceerd op www.muzee.nl.
12.2  Prijzen van producten en diensten bestemd voor particuliere bezoekers worden vermeld  inclusief btw.
12.3  Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en  Muzee is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg  kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Muzee kiest voor een andere bevoegde rechter.

Afdeling 2 – Bijzondere voorwaarden Activiteiten

Artikel 13 Aankoop van Activiteitentickets
13.1 Activiteitentickets kunnen worden aangekocht
a) door digitale betaling in Muzee, voorafgaand aan de betreffende Activiteit; of
b) door middel van aankoop op de website van Muzee als bedoeld in artikel 6.
13.2  Bij een Activiteitenticket is de toegang tot de expositieruimten van Muzee niet inbegrepen,  tenzij dat volgt uit de aard van de betreffende Activiteit, zoals een rondleiding op een bepaalde afdeling.

Artikel 14 Annulering, wijziging en overdracht Activiteitenticket
14.1  Zodra de overeenkomst tot stand gekomen is als bedoeld in artikel 13 is annuleren van de aangekochte Activiteit en restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk. 
14.2  Wijziging van de datum van de Activiteit die op meerdere data wordt aangeboden is niet  mogelijk, tenzij Muzee een wijzigingsverzoek schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek  dient te worden gedaan door minimaal 7 dagen voor aanvang van de betreffende Activiteit  een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van de naam van de deelnemer(s), de  oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de  tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling van Muzee, en de beschikbaarheid op de  gewenste datum.
14.3  Tenzij er op de website anders is bepaald is een Activiteitenticket overdraagbaar aan een  andere persoon, mits a) de andere persoon voldoet aan de aan desbetreffende Activiteiten verbonden condities zoals een minimumleeftijd; en b) Muzee per email akkoord is gegaan met de overdracht.
14.4  Muzee behoudt zich het recht voor om het programma van een Activiteit te wijzigen.  Deelnemers worden hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. Indien de inhoud  van een Activiteit fundamenteel wijzigt zal Muzee de deelnemer de gelegenheid bieden om  kosteloos te annuleren. Hiertoe behoren niet wijzigingen in de locatie, maar bijvoorbeeld wel  een wijziging in datum, aanvangstijdstip en/of inhoud van de Activiteit.

Artikel 15 Communicatie over Activiteiten
15.1  Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met Muzee over Activiteiten kan  gebruik worden gemaakt van het emailadres [email protected] Bezoekers kunnen zich eveneens schriftelijk wenden tot Muzee op het in artikel 1.7 genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres.

Afdeling 3 – Speciale bepalingen Organisatoren van Groepsbezoek
Artikel 16 Algemene bepalingen
16.1  Deze afdeling 3 is van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds Muzee en anderzijds een Organisator van een groepsbezoek als bedoeld in artikel 1.5. Alle  overeenkomsten worden aangegaan tussen de Organisator en Muzee.
16.2 Een Groepsbezoek is uitsluitend mogelijk door middel van online aanschaf, voorafgaand aan  het bezoek, van Entreetickets voor iedere deelnemer van de Groep. Het aanmelden van een  Groep geeft geen garantie dat er geen wachttijd is bij de kassa of de ingang. 
16.3  Voor alle vragen met betrekking tot groepsbezoek en rondleidingen kan de organisator zich  wenden tot het e-mailadres [email protected] of schriftelijk tot Muzee op het in artikel 1.7 genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een e-mailadres. Muzee is bereikbaar op het algemene telefoonnummer 070-3500830 van woensdag tot e met zondag van 11 – 17 uur.
16.4  Muzee behoudt zich het recht voor om groepen de toegang tot het Muzee te weigeren. De  Organisator staat er voor in dat de deelnemers van de groep zich houden aan de algemene  bezoekersvoorwaarden. Het is niet mogelijk Groepsboekingen te wijzigen of te annuleren.
16.5  Bij aankomst van een Groep bij Muzee meldt een gids zich bij de balie om de Groep aan te  melden op vertoon van de (door de organisator vooral online aangekochte) Entreetickets. De  rest van de Groep wordt verzocht in de entreehal te wachten. De gids die een aangemelde  Groep begeleidt kan vervolgens op vertoon van de Entreetickets Muzee binnengaan.

Artikel 17 Voorwaarden rondleiding door een rondleider van Muzee
17.1  De Organisator die zijn Groep wil laten begeleiden door een rondleider van Muzee dient die rondleider vooraf online te boeken en te betalen via de website van Muzee.
17.2 Het is aan te bevelen minimaal twee weken van tevoren een rondleider te boeken. Muzee spant zich in om voldoende rondleiders beschikbaar te houden, maar kan  niet garanderen dat iedere Organisator die daar om verzoekt een rondleider krijgt  toegewezen. Indien onverhoopt niet kan worden voorzien in het benodigde aantal  rondleiders, wordt van tevoren contact met de Organisator opgenomen. In goed overleg zal dan gezocht worden naar passende alternatieven.
17.3  Indien de toegewezen rondleider de rondleiding niet kan uitvoeren spant Muzee zich in een andere rondleider te vinden. De Organisator wordt hier zo spoedig  mogelijk van op de hoogte gebracht.

Afdeling 4 – Samenvatting van de regels voor schoolbezoeken

Artikel 18 Schoolbezoek
18.1  Een schoolbezoek wordt beschouwd als een Groepsbezoek in de zin van artikel 16 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden. 
18.2  Muzee wijst leerlingen en leraren / begeleiders op de volgende regels om het schoolbezoek soepel te laten verlopen.

 • Voor het primair onderwijs geldt per 15 leerlingen twee begeleiders.
 • Voor het voortgezet onderwijs geldt een minimum van een begeleider per 15 leerlingen en een maximum van twee begeleiders.
 • De begeleiders van een schoolbezoek mogen gratis mee naar binnen. Als begeleider bent u van begin tot eind verantwoordelijk voor het gedrag van de door u begeleide minderjarige leerlingen. Bespreek de hieronder genoemde gouden regels voorafgaand aan uw museumbezoek met de leerlingen:
  – Denk aan andere bezoekers, wees niet te luidruchtig en ren niet door het gebouw.
  – Wees voorzichtig met de kunstcollectie. Het aanraken van de kunstwerken is niet toegestaan.
  – Roken, vapen, eten en drinken is niet toegestaan in Muzee. Ook op het terras mag niet worden gerookt of gevapet.
  – In Muzee mag niet worden getelefoneerd.
  – Muzee hanteert een strikt veiligheidsbeleid. Puntige en/of scherpe voorwerpen mogen  niet mee naar binnen en worden ingenomen.
  – De garderobe is gratis. Zorg ervoor dat de leerlingen zo min mogelijk bagage meenemen naar Muzee. Dat bevordert de doorstroom. 
 • Touringcars kunnen gebruik maken van de laad- en losplaats voor het Muzee.

Afdeling 5 – Bijzondere voorwaarden bezoek bibliotheek en studiezaal

Artikel 19 bezoek Bibliotheek en Studiezaal
Voor een bezoek aan de bibliotheek en studiezaal gelden naast de algemene bezoekersvoorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden:
19.1  Jas en tas dienen achtergelaten te worden bij de garderobe of in de kluisjes.
19.2  Instructies van het museumpersoneel in de studiezaal dienen te worden opgevolgd.
19.3  Er dient enkel met potlood aantekeningen gemaakt te worden.
19.4  Het meenemen van eigen boeken is niet toegestaan.
19.5  Alle materiaal mag alleen ter plekke worden geraadpleegd en wordt nimmer uitgeleend.
19.6  Voor het hanteren van werken op papier en ander kwetsbaar materiaal wordt ter plekke een instructie gegeven door museumpersoneel welke opgevolgd dient te worden.
19.7  De publicaties dienen respectvol gehanteerd te worden.
19.8  Fotograferen van het bibliotheekmateriaal voor eigen gebruik is toegestaan.
Bij werken op papier en ander kwetsbaar materiaal is toestemming van het museumpersoneel vereist.
19.9  Telefoneren is niet toegestaan.
19.10  De bibliotheek en studiezaal zijn een rustige werkruimte. Er wordt in stilte gewerkt door bezoekers. 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van Muzee zijn vastgesteld door bestuur en directie. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.muzee.nl. 

Stichting Muzee Scheveningen 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.