Close icon

Privacybeleid

Stichting Muzee Scheveningen streeft ernaar om de privacy van haar bezoekers zo veel mogelijk te waarborgen. Stichting Muzee Scheveningen vindt het van groot belang, dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Stichting Muzee Scheveningen een aantal persoons-gegevens. Hiervan is sprake als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als donateur van ons museum, als u een kinderpartijtje of andere (kinder)activiteiten boekt, een rondleiding of een (onderwijs)-programma boekt, als u bestellingen bij ons plaatst, als u online een entreebewijs voor een activiteit koopt of als u uitnodigingen van ons ontvangt. Het kan daarbij gaan om uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN (dit laatste uitsluitend in het geval u online een entreebewijs koopt, u zich online aanmeldt als donateur of een bestelling plaatst via onze webwinkel).

Stichting Muzee Scheveningen verwerkt nooit persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders c.q. voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over minderjarigen worden verwerkt zonder toestemming van ouder of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens van een jongere zoals hier bedoeld hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website. Dan verwijderen wij die gegevens.

Uw persoonsgegevens worden voor geen andere doelen verwerkt dan de doelen waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt. Afwijking hiervan is alleen mogelijk, indien wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen of indien dit op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief en deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Wilt u geen uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mail te zenden aan: [email protected].

Mocht u besluiten u af te melden als donateur, dan kunt u dit doen door een e-mail te zenden aan [email protected].

Bewaartermijn

Stichting Muzee Scheveningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Voor het bewaren van persoonsgegevens die van invloed zijn op onze financiële administratie hanteren wij de wettelijk vastgestelde termijnen.

Schenking collectie en delen van verhalen

Van personen, die objecten of documenten schenken aan ons museum of verhalen met ons delen, registreren wij naam, adres, geboortejaar, e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij altijd herleiden van wie wij welke voorwerpen en verhalen hebben ontvangen. Die gegevens worden permanent bewaard in onze collectie-database. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Voor het gebruik van uw verhaal vragen wij u expliciet toestemming in een verklaring.

Delen met anderen

Stichting Muzee Scheveningen behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en deelt deze niet met andere derde partijen dan die hieronder vermeld. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst met u, vanuit een gerechtvaardigd belang, na uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij zullen persoonsgegevens vrijgeven:

  • indien dit wordt vereist door wetgeving of juridische procedures,
  • op last van toezichthouders, wethandhavingsinstanties of andere overheidsorganen,
  • om uw belangen te beschermen,
  • om onze rechten te beschermen of te verdedigen
  • of om illegale activiteiten of fraude te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden.

Camerabewaking

Het is mogelijk, dat tijdens uw bezoek aan ons museum onze veiligheidscamera’s uw aanwezigheid registreren. Wij gebruiken deze veiligheidscamera’s voor de veiligheid van onze bezoekers, ons personeel en onze collectie. Er worden geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan deze camerabeelden. De beelden worden na 2 weken automatisch gewist.

In dit verband brengen wij graag nog het navolgende onder uw aandacht. Indien wij foto- en/of filmopnames maken tijdens activiteiten in het museum, maken wij dit bij de ingang van het museum of van de desbetreffende zaal kenbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen en van mening zijn, dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Muzee Scheveningen heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar indien u vragen heeft over het vorenstaande kunt u een e-mail zenden aan [email protected] of bellen met 070- 3500830 en vragen naar Tamara Peers.

Stichting Muzee Scheveningen, oktober 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.